Kursinnehåll

 

Programmet grundar sig på internationella MHFA riktlinjer och är baserat på vetenskaplig evidens och expertkonsensus.  

Kursinstruktör:
Våra kursinstruktörer är utbildade instruktörer i MHFA - Första hjälpen till psykisk hälsa -  genom Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP).  

Kursomfattning:
Tolv timmar som delas in i två tillfällen om sex timmar vardera, med tillägg för lunch och eventuella andra pauser.

Kursmål:
Målet med kursen är att lära sig att uppmärksamma tecken och stödja en drabbad person tills ett tillfälligt psykiskt kristillstånd är över eller tills personen fått lämplig professionell hjälp. Kursen lär ut en handlingsplan. I kursen ingår träningsmoment, gruppövningar och åskådliggörande filmer.

 Kursdeltagaren får bland annat lära sig följande:

  • Förekomsten av psykisk sjukdom i Sverige
  • Tecken och symtom vid olika psykiska sjukdomstillstånd, särskilt depression, psykossjukdomar och ångesttillstånd
  • Varningssignaler för självmordsrisk och hur man kan ingripa.
  • Hur man känner igen en krissituation och hur man kan ingripa vid akuta kriser, exempelvis vid självskadebeteende, panikattacker eller akuta psykostillstånd
  • Hur man lyssnar utan att värdera, hur man bekräftar och uppmuntrar till att söka lämplig psykiatrisk hjälp och att uppmuntra användandet av olika självhjälpsstrategier.